Хэрэгжүүлсэн

төсөл хөтөлбөр

2017 оны 8-р сараас эхлэн Канад Сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр “Ашиг хүртэгч жинхэнэ эздийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад иргэд, төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоог хангасан сургалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, чадавхи бэхжүүлэх” төслийг хэрэгжүүллээ.

Энэхүү төслийн тухай гэвэл:

Монгол улс 2006 онд нэгдэн орсон Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын /ОҮИТБС/ стандарт 2016 онд шинэчлэгдсэнээр хэрэгжүүлэгч улс орнууд 2020 он гэхэд “Ашиг хүртээгч эзэд”-ийн мэдээллийг ил тод болгох үүрэг хүлээжээ. Энэ үүргийн дагуу манай улс ОҮИТБС-ын хүрээнд Ажлын хэсэг байгуулан эрдэс баялгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын ашиг хүртэгч эздийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр 2020 он хүртэл авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө буюу Замын зургийг боловсруулсан байна. Замын зургийн эхний ажил бол “Ашиг хүртэгч эзэн”-ий тодорхойлолт, хамрах хүрээ, ямар мэдээллийг цуглуулж ил тод болгох асуудлаар дотооддоо зөвшилцөж нэгдсэн ойлголттой болох юм.

Уг төслөөр: