Канад Сангийн дэмжлэгтэйгээр Ашиг хүртэгч “жинхэнэ” эздийг ил тод болгох нь нэвтрүүлэг

Канад Сангийн дэмжлэгтэйгээр Ашиг хүртэгч “жинхэнэ” эздийг ил тод болгох нь нэвтрүүлэг бэлтгэснээ хүргэж байна.

Enhancing disclosure of beneficial ownership – Mongolia initiative